1 Yleiset tiedot

Rekisterinpitäjä

Miseva Oy (0943947-4)
Painotie, 14200 Turenki
puh. (09) 774 0100 (vaihde)

Yhteyshenkilö:
Emilia Vatanen
rekrytointi@miseva.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti rekrytointitoimenpiteiden toteuttamiseen ja hallinnointiin. Rekisteröidyltä saatuja tietoja käsitellään henkilön soveltuvuuden arvioimiseksi sekä haku- ja valintamenettelyyn liittyvien yhteydenottojen mahdollistamiseksi. Tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

Työnhakijarekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä rekisterinpitäjän työntekijöiden valintaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden osoittamiseksi sekä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi silloin, kun käsittely on rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaista.

Tehtävään valittujen henkilöiden osalta tietoja luovutetaan Misevan henkilöstöhallinnon järjestelmiin työsuhteen luomisen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin.

3 Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti suoraan rekisteröidyltä heidän itsensä lähettämien hakemusten perusteella.

Miseva Oy voi lain sallimissa rajoissa saada rekisteröidystä tietoja myös muista lähteistä. Mikäli tietoja kerätään muista lähteistä kuin työnhakijalta itseltään, Miseva pyytää siihen lähtökohtaisesti aina rekisteröidyn suostumuksen. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi tarpeen mukaan ulkopuolisilla teetetyt henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit.

Rekisteriin kirjataan vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteri voi pitää sisällään muun muassa seuraavia henkilötietoja:

– Tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, henkilökohtainen puhelinnumero, kansallisuus, syntymäaika, äidinkieli

– Työhistoriaan liittyvä tieto kuten aiemmat työnantajat, työtehtävät, osasto, työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä, työsuhteen kesto, kuvaus työtehtävistä, suosittelijat yhteystietoineen

– Koulutukseen liittyvä tieto kuten peruskoulutus, suoritusvuosi, tutkinnot, opintosuunta, pääaine, keskeneräisistä opinnoista suoritettu prosenttiosuus, oppilaitos.

– Pätevyydet kuten kielitaito, suoritetut kurssit ja pätevyydet, tiedot atk-osaamisesta.

– Muut tiedot kuten esim. hakijan valokuvat, videot, CV:stä ilmenevät tiedot, työnhakijan hakeman työtehtävän tunnistetieto sekä haettu tehtävä, rekrytointiprosessissa nimetty vastuuhenkilö, työnhakijan rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot.

– Soveltuvuusarviointien tulokset; Soveltuvuusarvioinnissa hakijoista kerätyn aineiston perusteella kirjoitetaan soveltuvuusarviointilausunto, jossa otetaan kantaa soveltuvuuteen ja arvioituun tehtävässä menestymiseen.

4 Tietojen luovutukset ja siirrot

Miseva voi luovuttaa henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain rekisteröidyn suostumuksella tai tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla, taikka viranomaisille, kuten vero-, ulosotto- ja sosiaaliviranomaisille, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Miseva voi siirtää henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

Miseva noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Miseva pyrkii aina henkilötietoja käsitellessään varmistamaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

Miseva ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat Misevan mahdolliset yhteistyökumppanit pyrkivät pitämään henkilötiedot turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytökseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Vain sellaisilla Misevan tai yhteistyökumppaneiden työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

6 Rekisteröidyn oikeudet

Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista. Sinulla on aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojensa käsittelystä, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön osoitteeseen rekrytointi@miseva.fi.

Miseva pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt voivat vaihdella sen mukaan, onko kyseessä ollut kohdistettu haku vai avoin haku. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä. Kaikki tiedot poistetaan viimeistään 24 kuukauden kuluessa.